صرفا جهت طنز... 

پ ن: تصویر دور از واقعیت نیست...