اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی


                  یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد


                                               یا کاری کن که قابل نوشتن باشد .