سلام...


معمولا این تصور در ذهن ها ایجاد شده که ضریب اصطکاک ها همیشه کوچک تر از یک هستند...


اما اینطور نیست...


به جدول زیر توجه کنید...
همان طور که دارید در جدول بالا مشاهده می کنید ضریب اصطکاک بیشتر از یک هم وجود دارد...


.

.


ضریب اصطکاک ، واحد ندارد و به صورت تجربی محاسبه می شود...


********************************************************


سوال:چه زمانی ضریب اصطکاک بیشتر از یک می شود؟؟؟


پاسخ:

هر گاه نیروی لازم برای کشیدن یا هل دادن یک جسم بر روی یک سطح بیش از نیروی لازم برای بلند کردن همان جسم از سطح زمین باشد، ضریب اصطکاک بزرگ تر از یک است.********************************************************


نیروی لازم برای بلند کردن : mg


حداقل نیروی لازم برای کشیدن جسم :

f = u* N  ------------->>>>   f = u*mg    


حالا اگز ضریب اصطکاک بیشتر از یک باشد ، باید شرط زیر را داشته باشد...


 نیروی لازم برای بلند کردن جسم < نیروی برای کشیدن یا هل دادن جسم  

                                      u*mg > mg 

                                         u > 1


 پس دیدید که با روابط هم نشان دادیم که ضریب اصطکاک می تواند بیشتر از یک باشد...