فیزیک عشق‌ بازی با جان جهان است.

 فیزیک فرصت شناورشدن در ژرفای ذرات تا کرانه‌های ناپیدای کرات است،

 لذت این سفر را از دست ندهیم. –


 ریچارد فاینمن –