فیزیک یعنی چه؟

 فیزیک یعنی چگونه زیستن.

 فیزیک پایه تکنولوژی‌های صنعتی است.

فیزیک به تمام علوم وحدت می‌بخشد.

فیزیک یعنی علم طبیعت

 فیزیک یعنی پرداختن به ناشناخته‌ها

فیزیک علم دیدن و تحلیل اشیاء است.

 فیزیک یعنی ذوق ، هنر ، علاقه ، لذت و عشق
ش
فیزیک ترکیبی از علم ، هنر ، تکنولوژی ، طبیعت و ماروای طبیعت می‌باشد.

فیزیک علم کشف و معرفی قوانین حاکم بر طبیعت است.

 فیزیک و فلسفه دو بازوی نیرومندی برای معرفت شناسی می‌باشند ..

فیزیک برای زندگی