همسر آلبرت انیشتین غالبا اصرار داشت که او در هنگام کار باید لباس های مناسب تری استفاده کند.


انشتین همواره میگفت: "چرا باید اینکار را بکنم هر کسی اینجا می داند من که هستم."هنگامی که انیشتین برای شرکت در اولین کنفرانس بزرگ خود شرکت کرد نیز همسرش از او خواست که لباس مناسب تری بپوشد،


انشتین گفت: "چرا باید اینکار را بکنم هیچ کسی اینجا مر نمی شناسد.