🌼〰🌼〰🌼〰🌼〰🌼


بلز پاسکال بر این عقیده بود که برای فهمیدن چیزی باید از آن چیز فاصله گرفت تا آن را مورد داوری قرار داد. 

اما برای شناخت قلبی همان چیز باید آن را بتوان احساس کرد. 


🌼〰🌼〰🌼〰🌼〰🌼

پاسکال فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی بود.


🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸