دعای خیر مادر

قرص زیرزبانی است

وقتی که روزگار

قلبت را به درد می آورد.

 

 

روز مادر بر تمام مادران به خصوص مادر عزیز خودم مبااااارک