منظومه_شمسی / فضانجوم 


ورود به کانال فیزیک 

لینک مستقیم؛  physicGV@


گ


کلیک کنید . physicGV@


👈آشنایی با نام #لاتین سیارات منظومه شمسی و ترتیبشان🌙⭐️✨☀️


عطارد_ ونوس_ زمین_ مریخ_ مشتری_ زحل_ اورانوس_ نپتون_ پولوتو


🌪🌫🌪🌫🌪🌫🌪🌫🌪