〰انجام آزمایش ساده👆 (اساس کار مایع ظرفشویی)

(ازمایشی جذاب، اجرا شده توسط خودمان)

عارفه علیزاده
رعنا علیزاده

________
وسایل مورد نیاز:
آب
مایع ظرفشویی
نعناع خشک

🔝