آنچه مشاهده می کنید، استفاده از ساده ترین وسیله ها برای آموزش مفاهیم علمی و آموزشی برای تفهیم بهتر موضوعات درسی به دانش آموزان و فراگیران می باشد.


کلیپ پیش رو، آموزش و نمایش لیوان پر از آب به عنوان یک عدسی می باشد. همانطور که مشاهده می گردد، جهت فلش های روی کاغذ از پشت لیوان پر از آب بر عکس می شود.

مدت زمان: 18 ثانیه