هیچ چیز بعید نیست. حتی نترکیدن بادکنک توسط سوزن.

میگید نه، نگاه کنید.

دریافت
مدت زمان: 38 ثانیه

تهیه و اجرا: علیزاده