چرا علامت های هشدار دهنده به رنگ قرمز هستند ؟


اگر در اطراف خود دقت کنید در می یابید که دورو بر ما پر از علائم و نشانه های مختلف که هر کدام معنای خاص خود را دارد و هر کدام اطلاعات معینی را به ما می دهد یکی از این علائم ما را از وقوع خطرات آگاه می کند با کمی دقت در می یابیم که وجه مشترک همه این علائم رنگ قرمز آنهاست اما چرا برای همه علامت های هشدار دهنده از رنگ قرمز استفاده می شود ؟


ادامه مطالب...


پاسخ های متفاوتی دراین زمینه وجود دارد ارز لحاظ فیزیکی یکی از پاسخ ها آن است که رنگ قرمز در مه و دود پراکنده شده و بوضوع دیده می شود و حتی از مسافتی دور نیز قابل رویت است و افراد را از وقوع خطر آگاه می کند پاسخ دیگر آن است که گیرنده های رنگ قرمز در چشم به صورت خوشه ای و دسته ای در ناحیه ای نزدیک به مرکز چشم تمرکز یافته اند جایی که تیز ترین تصاویر تشکیل می شوند اما پاسخ دیگری که از لحاظ فیزیولوژیکی می توان داد آن است که در طبیعت نیز از رنگ قرمز به عنوان رنگ هشدار دهنده استفاده شده است چرا که این رنگ بطور بسیار واضح در زمینه سبز طبیعت دیده می شود و پاسخ دیگر آن که ما بطور طبیعی این رنگ را به رنگ خطر تغبیر می کنیم چرا که رنگ آتش و رنگ خون قرمز است که به نوعی نشانه خطر است البته  هر چند این رنگ در اکثر نقاط جهان رنگ خطر ئو هشدار است اما در همه جا ی جهان و برای همه افراد این چنین نیست چرا که این رنگ در چین ، رنگ ملی این کشور است و محبوبیت خاصی دارد در چین برای هشدار دادن و اعلام خطر از رنگ سیاه روی یک زمینه زرد استفاده می شود بنابراین همیشه رنگ قرمز اولین انتخاب برای هشدار دادن اعلام خطر نیست .


منبع : سیب جام جم 89