‌ چرا برج پیزا کج است؟؟؟

 چرا برج کج پیزا نمی افتند؟؟؟


پاسخ در ادامه مطالب...⁉️ چرا برج پیزا در ایتالیا کج است!؟


✅ در قرن دوازدهم معماری کار آزموده نخستین سنگ آن را بنا نهاد. اما چند سال پس از شروع ساخت آن، هنگامی که تنها سه طبقه پایینی آن به پایان رسیده بود، این برج خمیدگی خودش را نشان داد! پس از آن ساخت این برج به مدت ۱۰۰ سال متوقف شد!


✅ در سال ۱۲۳۴ میلادی از معمار دیگری خواسته شد تا ساختمان برج را تمام کند. او چهارمین سقف بنا را به پایان رساند و آن را نیمه تمام گذارد و بعد از آن چهار طبقه بعدی آن با همان تمایل به خمیدگی به پایان رسید. سپس معمار دیگری رشته کار را بدست گرفت قوسهای برج را در نزدیک مرکز ثقل نصب کرد.


✅ و در نهایت در سال ۱۳۵۰ میلادی ، یعنی پس از ۱۱۶ سال، ساختمان برج به ارتفاع ۵۶٫۷۰ متر فعلی رسید و از آن زمان تا کنون و در مدت ۶٫۵ قرن مدام به انحراف این برج افزوده شده و در حال حاضر ۲/۴ متر از خط اصلی خود انحراف پیدا کرده‌است!!


🚨 این برج 14.500 تن وزن دارد ... 

____________________________/_____________

👈چرا برج کج پیزا نمی افتد؟🤔

__________

پاسخ:👇

📃 مقدار خمیدگی برج پیزا🏢 در حدی نیست که خط قائمی که از مرکز ثقل آن میگذرد از قاعده اش خارج شود.


👈 اگر زمانی این خمیدگی به حدی شود که این خط از قاعده برج خارج شود، برج سقوط خواهد کرد.


❗️برای انسانی که به جلو خم شده تا زمانی که خط قائم از مرکز جرم بدن از نوک انگشتان پایش بگذرد، حالت تعادل خود را میتواند نگه دارد ✌️

_______

🆔 @physicGV 👈


🔝