آیا می توان فقط با چند لیوان آب یک ابزار موسیقی ساخت؟

 

بله و تنها چیزی که نیاز دارید چند لیوان مشابه است. لیوان ها را کنار هم قرار داده و در آنها مقادیر متفاوتی آب بریزید، چیزی مانند شکل زیر.

 

 

حالا با یک مداد ضربه ای به هرکدام بزنید. خواهید دید که از هرکدام صدای آهنگینی با تون متفاوت به گوش می رسد.

 

سطح آب مانند یک مانع سخت عمل کرده و امواج صوتی را بر می گرداند. اما طول موج اصوات تولید شده نسبت مستقیم با قسمت خالی لیوان ها دارد. در نتیجه اصوات متفاوتی از هر کدام به گوش می رسد.